Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződéses Feltételek

Ezen ASZF elsősorban az ügyféllel kötött írásos megbízási szerződés kiegészítéseként szolgál. Amennyiben a megrendelő és a 3 Towers Fordítóiroda között más írásos megállapodás nem születik, szintén az alábbi feltételekkel vállaljuk a megrendelések teljesítését:

Irodánk a következő szolgáltatásokat nyújtja:

  • Írásbeli fordítás,
  • lektorálás,
  • tolmácsolás,
  • tanúsított fordítás,
  • hiteles fordítás.

Írásbeli fordítás: az elektronikusan elküldött vagy papíron átnyújtott eredeti forrásnyelvi szöveg célnyelvi fordítása, melyet igény szerint elektronikusan vagy papíron nyomtatva adunk át.
Tolmácsolás: a tolmács a szóban elhangzott szöveget közvetlenül szóban vagy elektronikus úton szóban adja át a közönség részére.

 

Konszekutív tolmácsolás: a tolmács nem egy időben, azaz szinkronban fordítja az elhangzó forrásnyelvi tartalmat, hanem értelmes nyelvi egységenként, azaz mondatonként vagy gondolatonként.  Tehát a célnyelvi szöveg a forrásnyelvi szöveg egy blokkja után hangzik el, és az előadó, a hallgatóság, valamint a tolmács között közvetlen kapcsolat áll fenn.

 

Szinkron- vagy konferenciatolmácsolás: a tolmács ilyenkor legtöbbször a tolmácskabinban fejhallgatón hallja a tolmácsolásra váró szöveget és mikrofonba mondja a fordítást. A lényeg, hogy a célnyelvi szöveg a forrásnyelvi szöveggel majdnem azonos időben hangzik el, és az előadó,  a hallgatóság, valamint a tolmács között nincs közvetlen kapcsolat.

 

Lektorálás: a Fordítóiroda vagy más szolgáltató által készített fordítás nyelvhelyesség és stílus alapján történő ellenőrzése a forrás- és a célszöveg egybevetésével, az élő nyelv követelményeinek megfelelően, továbbá a fordításban alkalmazott szakkifejezések ellenőrzése a szakma kifejezésrendszere alapján.

 

Hivatalos, tanúsított fordítás:  a fordítóiroda lektorálva és saját cégjelzéses nyomtatványára készíti, záradékkal látja el, mely kimondja, hogy a fordítás az eredeti dokumentummal mind tartalmilag, mind formailag megegyezik.

 

 

A fordítás célja:

 

Legyen szó bármely általunk nyújtott szolgáltatásról, a Megrendelőnek megrendelésében közölnie kell a fordítás célját. Ezek például a következők lehetnek:

  • tájékozódás, általános fordítás
  • publikáció
  • jogi, tudományos, gazdasági felhasználás pontos célja,  pl: külföldi cégalapítás Szlovákiában, pénzügyi jelentés az anyavállalat számára stb.
  • bármilyen egyéb cél, amelyre a fordítónak tekintettel kell lennie.

 

Ha a Megrendelő a fordítást a megrendelésben megadottól eltérő célra használja fel, az ebből eredő károk vagy következmények a Megrendelőt terhelik.

Ha a fordítás célját a Megrendelő megrendelésében nem jelölte meg, akkor a Fordítóirodának a fordítást legjobb tudása szerint úgy kell elkészítenie, mintha a Megrendelő kizárólag tájékozódás céljára szolgáló fordítást rendelt volna.

A Fordítóiroda nem vállal felelősséget a fordítandó dokumentumban előforduló, de közkinccsé még nem vált sajátos terminológiák fordításáért, kivéve, ha a Megrendelő a megrendeléssel együtt e terminológiákat a Fordítóiroda rendelkezésére bocsátotta.

 

A Megrendelő megrendelésében a Fordítóirodával történt előzetes megállapodás alapján kérheti a fordítás valamilyen szövegszerkesztő programmal történő feldolgozását és mind nyomtatásban, mind adathordozón való szállítását. Irodánk vállalja, hogy a fordítást nem kevesebb, mint 5 teljes évig megőrzi, így ügyfél kérheti annak újbóli kiadását, katalógusba szerkesztését, nyomdakész beszerkesztését, újbóli tanúsítást etc. a felek között meghatározott díj fejében.

 Az elszámolás

A szolgáltatás díját a Fordítóiroda megrendelésre adott írásbeli árajánlata határozza meg. Írásbeli árajánlat csak a forrásnyelvi szöveg ismeretében adható.
Az írásbeli fordítások elszámolása az előrekalkulálhatóság és az ügyfél védelme érdekében általában a forrásanyag szóközökkel együtt számított karaktereinek mennyisége alapján történik és csak a forrásszöveg karakterszámának meghatározhatatlansága esetén lesz a díjszabás alapja az elkészült fordítás (célnyelvi anyag) szóközökkel együtt számított karakterszáma.

 

Ha a Fordítóiroda a szolgáltatás díját a célnyelvi szöveg mennyisége alapján határozza meg, az írásbeli árajánlat tájékoztató jellegű; a pontos díj meghatározása ebben az esetben ugyanis csak az elkészült fordítás alapján lehetséges.

A Fordítóiroda, a Megrendelővel történő megállapodás alapján jogosult azonban más elszámolási egységet is meghatározni, ill. egyösszegű vállalkozói díjat megállapítani. Továbbá kis összegű írásbeli és szóbeli fordítási megrendelések teljesítése esetén, a csekély szolgáltatási díjjal arányban nem álló ügyintézési költségeinek fedezésére minimum díjat állapít meg.
Tolmácsolás mennyiségi elszámolásánál az alapegység a megbízás teljesítésére fordított idő (óra, nap vagy hónap), amelybe beleszámít a szünetekre és az étkezésre, illetve – vidéki vagy külföldi teljesítés esetén – a helyszínre utazásra fordított idő ugyanúgy, mint a tolmácsolás tervezett kezdési időpontjához képest – a tolmácsnak fel nem róható okból – bekövetkező késedelem miatti kényszerű várakozás időtartama. Külföldi teljesítés esetén a megbízási díj egyedi megállapodás tárgya.

 

A Fordítóiroda árajánlata csakis írásban (levél, e-mail, ill. fax) és legfeljebb az árajánlat dátumától számított 1 hónapig érvényes.

Mások által készített fordítások lektorálásáért, amennyiben azt a fordítás színvonala indokolja, a Fordítóiroda jogosult további fordítási díjat felszámítani.

A Megrendelő kérheti a már elkészített és leszállított fordítás módosítását. Abban az esetben, ha a módosított szövegben a változtatások az előző változathoz képest nincsenek jól felismerhetően megjelölve, a Fordítóiroda jogosult a teljes szöveg után lektorálási díjat felszámítani.

Ha a Megrendelő csak a módosítások átvezetését rendeli meg és a változtatásokat jól felismerhetően bejelöli a dokumentumban, a Fordítóiroda csak a bejelölt részeket fordítja le és csak a lefordított szövegrészek fordítását, illetve egyéb járulékos szolgáltatásait számlázza a Megrendelőnek.

 

Teljesítés és fizetés

A teljesítési határidő betartásának feltétele, hogy a megrendeléssel összhangban beérkezzen a Fordítóirodához a fordításhoz szükséges összes dokumentum. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a teljesítési határidő a késedelem idejével meghosszabbodik. A teljesítés módjában és helyében a Megrendelő és a Fordítóiroda esetről-esetre állapodik meg. Megállapodás hiányában a teljesítés ugyanolyan módon történik, mint ahogy a Megrendelő az eredeti dokumentumot a Fordítóirodának eljuttatta.
Postai továbbítás esetén a fordítást a Fordítóiroda saját költségén, elsőbbséggel adja postára. Ennek kockázatát azonban a Megrendelő viseli.

A fordítás elektronikus úton történő továbbítása esetén a Fordítóiroda minden tőle telhetőt elkövet annak érdekében, hogy az e-mail a fordítással határidőn belül elküldésre kerüljön. Azért azonban, hogy az email megérkezik-e és a csatolmány benne sértetlen-e, felelősséget nem vállal.

A Fordítóiroda az elkészített fordítást elsősorban e-mailben vagy posta használatával juttatja el a Megrendelőhöz,  ill. Megrendelő a kész dokumentumot/okiratot a Fordítóirodában is átveheti előre egyeztetett időpont alapján. A Megrendelő a fordítás teljesítését követően 15 napon belül (hétvégéket beleértve) vagy magánszemély lévén még a fordítás megkezdése előtt köteles a meghatározott díjat minden esetben kifizetni.

Eltérő megállapodás hiányában a fizetés átutalással történik. Egyedi esetekben készpénzes számla ellenében az irodában készpénzben is történhet. A fizetési határidő egyéb megegyezés hiányában teljesítéstől számított 15 nap (hétvégét beleértve). A Megrendelő kérésére a Fordítóiroda a fizetési határidő tekintetében egyénileg is megállapodhat.

A Fordítóirodának – különösen új, vagy kevéssé ismert, ill. nem pontosan fizető Megrendelő esetében – jogában áll előleget vagy részfizetést kérni. Magánszemély megrendelő esetén pedig jogában áll a fizetséget a teljesítés megkezdése előtt kérni.

A Fordítóiroda szolgáltatása szellemi alkotásnak minősül. A Fordítóiroda a számla teljes kifizetéséig a szellemi alkotása felhasználásához fűződő jogait fenntartja. A felhasználáshoz az engedély csak a számla teljes kifizetésével tekinthető megadottnak. Továbbá Fordítóirodának joga van a Megrendelő logóját, nevét és az adott munka általános jellemzőit (fordítás témája, jellege, határidő etc.) referenciaként felhasználni, amennyiben a felek titoktartási szerződést nem kötöttek.

A Megrendelő fizetési késedelem esetén a mindenkor érvényes késedelmi kamatot is köteles megfizetni.

A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Fordítóiroda fenntartja a jogot arra, hogy a nála lévő egyéb fordítási megbízásokat a hiányzó pénzügyi teljesítésig felfüggessze. Ez a kikötés a Megrendelő azon megrendeléseire is vonatkozik, amelyekre a Felek rögzített szállítási határidőben állapodtak meg.

Elállás

A Megrendelő, írásbeli szolgáltatás esetén következmények nélkül elállhat a megrendeléstől abban az esetben, ha érdekmúlásának a Fordítóiroda részére történő jelzésekor a szolgáltatás teljesítése még semmilyen formában sem kezdődött el.

Ellenkező esetben a Megrendelő köteles kifizetni a megrendelés visszamondásának pillanatáig teljesített szolgáltatás munkadíját.

Tolmácsolás vagy helyszíni szakfordítás esetén a Megrendelő legkésőbb a teljesítés megkezdése előtt 3 munkanappal mondhatja vissza a megrendelést anyagi következmények nélkül. A megrendelés 3 napon belüli lemondása esetén Megrendelő köteles kifizetni a szolgáltatás várható díjának 50 %-át (legfeljebb egy napos munka esetén), illetve a teljesítés első napjára eső szolgáltatási díjat (több napos munka esetén).

Egyéb kitételek

A Fordítóirodának a fordítást jó minőségben kell elkészítenie, oly módon, hogy az a Megrendelő által megjelölt célnak megfeleljen. A fordítandó dokumentumban előforduló, de közkinccsé még nem vált speciális szakszavak, terminológiák fordítására a Fordítóiroda nem köteles.

A fordítás minőségével kapcsolatosan a Megrendelő a fordítás átvételétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül, tolmácsolás esetén pedig a teljesítés során, vagy legkésőbb a teljesítést követő 3 naptári napon belül élhet kifogással. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.
A Fordítóiroda írásbeli szolgáltatásaiért a Megrendelő a teljesítéstől számított egy hónapos elévülési időn belül érvényesítheti szavatossági igényét.

A minőségi kifogást és a szavatossági igényt írásban, megfelelő bizonyítékokkal alátámasztva kell a Fordítóirodának eljuttatni.

 

Írásbeli szolgáltatás esetén a hiányosságok kijavítására a Megrendelőnek lehetőséget és elegendő időt kell biztosítani a Fordítóiroda számára. Amennyiben a Megrendelő ezt megtagadja vagy a hiányosságok megszüntetésére harmadik személyt kér fel, az a Fordítóirodát mentesíti hiánypótlási kötelezettsége alól.

Ha a Fordítóiroda a rendelkezésére álló idő alatt a hiánypótlást elvégzi, a Megrendelő a Fordítóiroda számláját teljes összegben tartozik megfizetni.

Szóbeli fordítás esetén a Megrendelő köteles három egybehangzó és elfogulatlan, névvel ellátott véleménnyel alátámasztani a fordítás hiányosságaival kapcsolatos reklamációs igényét. Ennek hiányában a Megrendelő a Fordítóiroda számláját teljes összegben tartozik kifizetni.

Ha a Fordítóiroda a megfelelő határidő-hosszabbítás alatt nem javítja ki a hiányosságokat, akkor a Megrendelő elállhat a szerződéstől vagy a díjazás mérséklését kérheti. Jelentéktelen hiba esetén az elállás joga a Megrendelőt nem illeti meg. Jelentéktelen a hiba, ha a szövegben értelemzavaró fordítási hiányosság nem észlelhető.

A nyomdai vagy egyéb úton megjelentetésre szánt fordításoknál a Fordítóiroda felelőssége csak akkor áll fenn az esetleges fordítási hiányosságokkal kapcsolatban, ha a Megrendelő megjelölte a fordítás pontos célját, felhasználását, és ha a Fordítóirodának módja volt a kefelevonatokat ellenőrizni, vagy más módon szerzői korrektúrát végezni. Ez esetben a Fordítóiroda a korrektúráért külön díjat számít fel.

Kézírásos, vagy nehezen olvasható szöveg fordítása esetén, olvashatatlan, illetve értelmetlen dokumentumok fordításaira szavatossági igény nem érvényesíthető. Nehezen írható a szöveg, ha táblázatos, túlnyomó részben képleteket, indexeket tartalmaz vagy a szöveg leírása folyamán eltérő ábécét (pl. latin vagy cirill) kell alkalmazni.

Szóbeli fordítás esetén a különleges dialektusban elhangzó, a normális beszéd sebességét meghaladó, vagy rossz minőségű (az emberi fül érzékelésének frekvenciatartományát 30%-ot meghaladó mértékben leszűkítő, vagy a berendezés használhatóságát egyébként súlyosan korlátozó) műszaki feltételek mellett közvetített, illetve forrásnyelven sem értelmezhető forrásnyelvi szövegek fordítására szavatosság nem érvényesíthető.

Stilisztikai javítások (módosítások), sajátos szakkifejezések (különösen ágazati, illetve a Megrendelő cégén belül használt) helytelen fordítása, valamint rövidítések fordításának mellőzése, amennyiben azok magyarázatát a Megrendelő a megrendeléssel egyidejűleg nem adta át a Fordítóirodának, nem ismerhetőek el fordítási hiányosságként.

A Fordítóiroda nem vállal felelősséget nevek és címek nem latin betűkkel vagy nem latin betűkről történő átírásáért. Ilyen esetekben ajánlatos, ha a Megrendelő a nevek és sajátos elnevezések átírását latin nyomtatott betűkkel egy külön lapon megadja.

A megrendelésben előre meghatározott vagy a megrendelésben nem kikötött szövegszerkesztővel elkészített, adathordozón is szállított fordítás a Megrendelő számítástechnikai eszközein bekövetkező inkompatibilitásáért a Fordítóiroda felelősséget nem vállal.

 

Ha a Megrendelő a fordítást sürgősséggel, ám lektorálás nélkül rendeli meg, az szükségszerűen kizárja a Fordítóiroda szokásos gyakorlatának megfelelő, magas színvonalú ellenőrzési tevékenységét. Ebben az esetben a Fordítóiroda nem vállal felelősséget a fordításban előforduló esetleges pontatlanságokért, jóllehet a fordítást ebben az esetben is a lehető legnagyobb gondossággal és figyelemmel kezeli.

A számok reprodukálásáért kézirat alapján a Fordítóiroda felelősséget nem vállal.

A Fordítóiroda köteles a fordítást megfelelő körültekintéssel elvégezni, de nem kötelezhető arra, hogy a Megrendelő szubjektív elvárásainak megfeleljen.

A Fordítóiroda semmiféle felelősséget nem vállal a fordításra átadott szövegben előforduló hibákból, kihagyásokból, kétértelműségekből, forrásnyelven sem értelmezhető szövegből eredő fordítási hibákért.

A Megrendelő által a Fordítóiroda rendelkezésére bocsátott kéziratokat, papír- vagy elektronikus adathordozón átadott eredeti dokumentumokat és hasonlókat a fordítás átadásakor vissza kell adni a Megrendelőnek, postai úton történő teljesítés esetén a fordítással együtt, egyéb esetben a Megrendelő köteles az átvételről gondoskodni.

A Fordítóiroda kötelezettséget vállal arra, hogy minden belső és külső munkatársát, aki a fordítandó dokumentumba, illetve az elkészült fordításba betekintést nyer, az így szerzett valamennyi információ titokban tartására kötelezi.

Kártérítés és vitás esetek

A Fordítóiroda a szolgáltatásával a Megrendelőnek okozott kárért maximum az adott fordítás összegéig felel! További felelősség Fordítóirodát nem terheli Megrendelő felé.

A szerződő felek mindent megtesznek azért, hogy a Fordítóiroda szolgáltatásaival kapcsolatos vitás ügyeiket békés úton rendezzék. A szerződéses viszonyból egyéb, nem szakmai jellegű jogviták eldöntésére a Fordítóiroda székhelye szerinti bíróság illetékes.

Ez a dokumentum a Megrendelő és Megbízott közötti szerződés általános kereteként szolgál, melyet Megrendelő magára érvényesnek ismer el azzal, hogy Fordítóiroda szolgáltatását megrendelte. A dokumentum nem ismerete kifogásként el nem fogadható.

Fordítóiroda kötelezi magát, hogy ezen ÁSZF mindenkor elérhető legyen a Megrendelő kérésére illetve folyamatosan elérhető lesz az iroda honlapján, mely hamarosan elkészül!